Pages

Monday, May 17, 2010

18. Osnovni proces

Većina alhemičara se slaže u činjenici da je ceo opus zapravo samo jedna operacija, koja se zove čišćenje, pranje, destilacija, purifikacija, kuvanje ili zagrevanje. Ova operacija se naziva različitim imenima u zavisnosti od lične tačke gledanja na rad, ali zapravo ništa drugo nije u pitanju osim osnovnog prečišćavanja nazvanog „solve et coagula“ (razdvoji i spoji). Zarad nekog reda alhemičarski proces podeljen je i jasno nazvan po fazama u srednjovekovno doba kako bi se svi učesnici lakše snalazili i neometano međusobno komunicirali.

Unus mundis

Od samog svog početka alhemija je imala dva pravca konkretni fizički i duhovni ili alegorijski. Ovi pravci su se najčešće poklapali ili mešali, i bili su retki oni majstori koji su se bavili samo jednom stranom ove nauke. Tako se sa one „druge“ strane ili umnog procesa, alhemičarski rad može definisati kao usmeravanje i održavanje pažnje.
Kontinuiranim zagrevanjem ili prostije rečeno kuvanjem dešava se isparavanje i supstanca postaje čistija ili „finija“ sa svakim ovim ponovljenim procesom – to se naziva purifikacijom. Tečnost se hladi i kondenzuje, a kondenzovana voda se spušta i ponovo meša sa „zemljom“ (supstancom).
U psihološkom smislu, purifikacija i destilacija su zapravo procesi pročišćavanja samog sebe, koji su jedino mogući disciplinovanim i kontinuiranim promenama starih i loših navika.
Zatim se dešava fiksacija ili koagulacija. Fiksacija je nerazdvojivo sjedinjenje čvrstog i pokretljivog, sumpora i žive (Sunca i Meseca) i to u materiju koja je toliko otporna da je neuništiva vatrom.
U međuvremenu, proces se nastavlja daljim zagrevanjem.

Ovde treba istaći i činjenicu da alhemičari svaku operaciju u svakoj fazi počinju radeći sa pogodnim planetarnim pozicijama i u takozvanoj ceremonijalnoj magiji ovi, možemo ih i tako nazvati, rituali se zovu planetarna obožavanja.
U toku celokupnog procesa dešavaju se tri konjunkcije ili sjedinjenja. Prva se uočava u fazi separacije (odvajanja). Duša se odvaja od tela u onom momentu kada alhemičar doživi prosvetljenje. A duša i Duh sada počinju proces sjedinjenja ili takozvani „unio mentalis“. Majstor je sada vrlo svestan da on nije svoje telo, već da je telo samo fizička manifestacija Duha.
Sledeća konjunkcija je unio mentalis sa pročišćenim telom. Vraćanje tako proširene svesti u telo. A treća je kombinacija Duha-duše-tela sa unus mundis – jednim svetom. Unus mundis je jedan svet, „sve je u Jednom“, ulazak u sjedinjenje sa Jedinstvom kroz koje osoba može da iskusi sve i to kroz samog sebe.

Operacije

Alhemičarske operacije su sledeće: kalcinacija, disolucija, separacija, konjunkcija, fermentacija, destilacija i koagulacija.
Kalcinacija ili isušivanje zagrevanjem je prva operacija, elemenat je vatra, planeta Saturn, metal olovo i zodijački pripada sazvežđu Ovna. U telu - odnosi se na korensku čakru i povećava i ubrzava metabolizam. Hemijski, supstanca se zagreva u retorti ili na otvorenom plamenu dok nije redukovana na pepeo ili suvi ostatak. Psihološki, u pitanju je rušenje ega i vezivanja za materjalno, što se može postići različitim duhovnim ili religioznim praksama koje podstiču introspekciju i samo-procenjivanje.
Disolucija ima za element vodu, planeta je Jupiter, metal kalaj, korespondira sa sazvežđem Raka. U telu se odnosi na balans druge čakre i inicira otvaranje energetskih kanala. Hemijski se dešava rastvaranje suvog ostatka ili pepela u vodi, a psihološki se odnosi na dalje uništavanje navikama stvorenih struktura uma. To je proces kada svest prodire u podsvest.
Separacija se karakteriše vazduhom kao elementom, planeta je Mars, metal gvožđe, a sazvežđe Škorpija. Odnosi se na solarnu čakru, tok i praćenje daha. Hemijski se dešava filtracija i otklanjanje nečistoća, a psihološki odbacivanje racionalnog dela uma i prepuštanje.
Konjunkcija ima za element zemlju, planeta je Venera, metal bakar, a znak Bik. Fizički, u pitanju je srčana čakra, a hemijski – rekombinacija elemenata supstance, dakle transformacija. Unutar psihe dešava se sjedinjenje ženskog i muškog principa svesti i osoba postaje svesna novog osećanja – moći.

Fermentacija je dvostepeni proces koji počinje putrefakcijom (truljenjem) hermafroditskog deteta nastalog u fazi konjunkcije, njegove smrti i uskrsnuća. Supstanca se „ubija“ da bi se ponovo oživela, ali ovog puta ojačana. Element je sumpor, planeta Venera, metal je živa, a zodijački znaci koji učestvuju u ovoj operaciji su Lav i Jarac. U telu se odnosi na grlenu čakru i podizanje životne energije (či ili ki, prana). Što se hemijskog procesa tiče sada imamo bujanje fermenta ili bakterija u organskom rastvoru. A psihološki, u toku je proces prosvetljenja, što se pokazuje u obliku brilijantnog spektra boja i vizija, zbog čega se ta faza i naziva „paunovim repom“.
Destilacija je pretposlednja operacija procesa, element je živa, planeta je Merkur, metal srebro, a zodijački znak Devica. U telu se odnosi na zonu šeste čakre ili trećeg oka gde se prana podiže sa fizičkog plana u sam um. Što se tiče hemijske strane, u toku je ključanje i kondenzacija fermentisane solucije zarad povećanja čistoće. A psihološki, u toku je trajna transformacija uma u ono što zaista jesmo ili možemo biti.
Koagulacija je poslednji stepenik. Elemenat je so, planeta Sunce, metal zlato, a zodijački (što je vrlo interesantno) je pod vladarstvima prvih stepena Vage i poslednjih Riba. U telu to je onaj momenat kada eliksir počinje da teče kroz krv obnavljajući organe i regenerišući telo. Moždana ili vedski - božanska ambrozija, zvana i viaticum sada se ispušta iz pituitarne i pinealne žlezde maestralno transformišući telo bez ikakvih nusprodukata. Ovi procesi kreiraju svetlosno zlatno aurično telo i to iz krunske čakre.
Hemijski imamo taloženje ili sublimaciju čistog fermenta iz destilacije. I naravno psihološki, rađanje potpuno novog bića koje je prošlo kroz evoluciju svesti i sada ima najviše težnje. Javlja se realizacija Ultima Materia ili Kamena mudrosti u samoj duši, jer on egzistira na svim nivoima realnosti.

No comments:

Post a Comment